Dr. Himanta Biswa Sarma नि समायखिरा लोगोसे 13 केबिनेट मनथ्रिनि सायखनाय

Dr. Himanta Biswa Sarma नि समायखिरा लोगोसे 13 केबिनेट मनथ्रिनि सायखनाय
Along with 13 other cabinet ministers Dr.Himanta Biswa Sarma was sworn-in as the 15th chief minister of Assam: ©Provided by Bodopress/Lohit Boro 


May 10, 2021: दिनै Dr. Himanta Biswa Sarma नि समायखिरा लानायजों लोगोसे गोदानै गासै सा 13 केबिनेट मनथ्रिनि सायख'नायाबो जानानै थाङो 


थांनाय 9 मे आव गोदानै सायख'जानाय आसामनि गिबि मन्थ्रि Dr. Himanta Biswa Sarma नि समाय खिरा लानाय हाबाफारिया दिनै गुवाहाटीनि शंकरदेव कलाक्षेत्रआव जानानै थाङो। बेजोंनो लोगोसे AGP, BJP आरो UPPL राजखान्थि हान्जानि गेजेरावनो गासै 13 केबिनेट मन्थ्रिफोरखौ सायख'यो। सायख'जानाय मन्थ्रिफोरनि मुंफोरा जादों - रनजित कुमार दास, अतुल बरा,उर्खाव गोरा ब्रह्मा, परिमल शुक्लाबैदा, रानोज पेगु, सन्जय किशान,जगेन महन,अजन्ता नायक, अशोक सिघाल, चंद्र महन पट'वारी, केशब महन्त', पिजुश हजरिका, बिमल बरा।  :


Dr. Himanta Biswa Sarma नि समायखिरा लोगोसे 13 केबिनेट मनथ्रिनि सायखनाय
Along with 13 other cabinet ministers Dr.Himanta Biswa Sarma was
sworn-in as the 15th chief minister of Assam:
 ©Provided by Bodopress/Lohit Boro 


दिनैनि समायखिरा लानाय हाबाफारियाव BPF दोलोनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिजों लोगोसे रबिराम नार्जारि, चरन बर आरो दुर्गा दास बर'मोनाबो बाहागो लाहैयो।


 63 नं सापागुरि बिधान सभानि UPPL दोलोनि बिजाथिनिफ्राय केबिनेट मन्थ्रि सायखजानाय उर्खाव गोरा ब्रम्हाआ दिनै बिमानि राव एबा बर' रावजोंनो समायखिरा लायो, आं मुश्रि उर्खाव गोरा बृह्मआ समाय खिरा लानानै बुङोदि, आसाम रायजोनि सासे मन्थ्रि महरै बिबान मावफुंनायाव आंनो मन्थ्रि महरै दैथाय हरनाय एबा मिथिहोनाय बाथ्राखौ जायखिजाया सुबुं एबा सुबुंफोरनो थोजोंङै एबा खेंसालियायै बेखेवनाय एबा मिथिहोनाय नङा। 


Dr. Himanta Biswa Sarma नि समायखिरा लोगोसे 13 केबिनेट मनथ्रिनि सायखनाय

Along with 13 other cabinet ministers Dr.Himanta Biswa Sarma was
sworn-in as the 15th chief minister of Assam:
 ©Provided by Bodopress/Lohit Boro 

बिथांआ गावनि Account नाव लिरदोंदि, आसामनि बारग' गिबि मन्थ्रि सर्वनन्द' सनवाल, आसाम बिजेपिनि आफादगिरि मानाव गेदेर रनजित दास, NDA जों सायखजानाय, आसामनि गोदान गिबि मन्थ्रि ड. हिमन्त बिश्वा शर्मा आरो  इउ पि पि एल दोलोनि मानव गेदेर आफादगिरि प्रमद बर' नोंथांमोन गासैनिसिमबो आंनिफ्राइ गोरबोनि रोजा रोजा साबायखर जासिबाय आंखौ 63 नं चापागुरिनिफ्राइ गेलेहोना गोब्राब खामानि मावना देरहोनानै आसामनि केबिनेट मन्थ्रि खालामनायनि थाखाय।  

 

Bodopress

"Bodopress" is a news blogging that strives to create awareness through news among people of a different culture with confidence.

Post a Comment

Thanks for messaging us.

Previous Post Next Post

Ads

Recent Popular Uploaded

CM Hemanta Biswa Sarma considering the plans of two children in Assam