gtag('config', 'G-W90YVE8KS9'); उर्खाव गोरा ब्रह्मआ रायजो-राजाफोरखौ फेसबुक नि गेजेरजों साबायखर बावदों - BODOPRESS

उर्खाव गोरा ब्रह्मआ रायजो-राजाफोरखौ फेसबुक नि गेजेरजों साबायखर बावदों

May 3, 2021: UPPL candidate Urkhao Gaura Brahma of 63 No. Chapaguri Vidhan Sabha assembly constituency won and expressed his thoughts in front of the media and own Facebook profile in this way. उर्खाव गोरा ब्रह्मआ सापागुरि बियाबनि रायजो-राजाफोरखौ गावनि फेसबुक एकाउन्टनि गेजेरजों साबायखर बावदों. 


थांनाय 2 मे रबिबार सानखालि आसाम बिधान सभा बिसायख'थिनि  फिथायखौ फोसावनाय जाबाय। BTC नि मोन 12 बियाबनि गेजेराव UPPL दोलोआ गासै मोन्द' मासिआव देरहानो हादों। बेनिनो 63 नं साफागुरि बिधान  सभा बियाबनिफ्रायबो UPPL नि  बिजाथि उर्खाव गोरा ब्रह्माआ देरहासाद जानो  हादों। मखजाथावना दि बिथांआ गोबां फारागथियाव भत देरहासाद जानो हादों। 

UPPL candidate Urkhao Gaura Brahma of 63 No. Chapaguri Vidhan Sabha constituency won and expressed his thoughts in front of the media and own Facebook profile in this way.
UPPL candidate Urkhao Gaura Brahma of 63 No. Chapaguri Vidhan Sabha assembly constituency won and expressed his thoughts in front of the media and own Facebook profile in this way. ©Provided by Bodopress/Lohit Boro. 

बिथांआ गावनि देरहासाद जानायाव गोजोन्नाय फोरमायदों, बेखायनो बिथांआ फेसबुक एकाउन्टनि गेजेरजों फागुरि ओनसलनि रायजो राजाफोरखौ साबायखर बाउदों। assembly constituency.


constituency in india: बिथांआ लिरदों , "2021 मायथायनि आसाम बिधान सभा बिसायखथियाव 63 नं सापागुरि बियाबनिफ्राय देरहासाद जानायनि उनाव आं जोबोद गोजोन्नाय मोन्दों। बेनि थाखाय आं सापागुरि बियाबनि गासै रायजो राजाफोरनो  आंनि खुलुमनायजों लोगोसे साबायखरबो बावहरो । रायजो राजाफोरनि बे अननाय आरो मददखौ आं अरायबो गोसोआव लानानै हाबा मावलांनो  नाजागोन। फैगौ समाव बे देरहानाया आंनो गोजोन्नायजों लोगोसे गेदेद बिबानबो सायख'ना होबाय। बेफोर गासै बिथिंखौ गोसोआव लानानै आं अराय गावनि मावनांगौ बिबानखौ रुजुलांनो नाजागोन।  बयनोबो खेबसेबाव खुलुमनाय आरो साबायखर जासिहरबावनाय जाबाय। "

No comments:

Ads

Recent Popular Uploaded

तिनसुकियाआव बमा बेरफ्रुना सासे 12 बोसोर बैसो गथ'नि जिउ खहा

तिनसुकियाआव बमा बेरफ्रुना सासे 12 बोसोर बैसो गथ'नि जिउ खहा, A 12 years boy died in a grenade blast at Tinsukia Margherita Civil Hos...

Powered by Blogger.