gtag('config', 'G-W90YVE8KS9'); बाक्सा जिल्लायाव UPPL दोलोनिफ्राय मोनथाम बियाबाव देरहानो हादों - BODOPRESS

बाक्सा जिल्लायाव UPPL दोलोनिफ्राय मोनथाम बियाबाव देरहानो हादों

May 4, 2021: The BTC ruling party UPPL set to win six constituency in Assam in the first Assembly Election and 3 constituency from Baksha District. बाक्सा जिल्लायाव  UPPL दोलोनिफ्राय मोनथाम बियाबाव देरहानो हादों. 

The BTC ruling party UPPL set to win six constituency in Assam in the first Assembly Election and 3 constituency from Baksha  District.
The BTC role of ruling party UPPL set to win six constituency in Assam in the first Assembly Election and 3 constituency from Baksha  District: ©Provided by Bodopress/Lohit Boro  

आसाम बिधान सभा बिसायखथिनि फिथाइखौ 2 May, रबिबार सानखालि फोसावनाय जादोंमोन। मोजां खौरांदि, बाक्सा जिल्लानिफ्राय मोनथाम बियाबावबो UPPL दोलोआ देरहासाद जानो हादों। 


बाक्सा जिल्लानिफ्राय भुपेन बर' (62 नं बरमा), इउ. जि.ब्रह्मा (63 नं सापगुरि) आरो लेह'राम बर'आ (58 नं तामुलपुर) UPPL. दोलोनिफ्राय गोरलैयैनो देरहानो हायो। 62 नं बरमा बियाबाव UPPL दोलोनि बिजाथि भुपेन बर'आ 62,270 भत, 63 नं सापगुरिनि इउ. जि.ब्रह्मा 61,302 भत आरो 58 नं तामुलपुर बियाबनि 78,484 भत मोननो हायो। 


 बिथांमोना देरहासाद जानायलाय गोजोन्नाय फोरमायदों आरो भट होगिरिफोरखौबो साबायखर बावदों। 

No comments:

Ads

Recent Popular Uploaded

तिनसुकियाआव बमा बेरफ्रुना सासे 12 बोसोर बैसो गथ'नि जिउ खहा

तिनसुकियाआव बमा बेरफ्रुना सासे 12 बोसोर बैसो गथ'नि जिउ खहा, A 12 years boy died in a grenade blast at Tinsukia Margherita Civil Hos...

Powered by Blogger.